Zápisnica VČS 1/2013 - ..::REXKLUB::.. Klub chovateľov králikov národných plemien a rexov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zápisnica VČS 1/2013

Klubové info > Zápisnice VČS
Klub chovateľov králikov národných plemien a rexov
Zápisnica č. 1/2013
Výročná členská schôdza – Ružomberok
24.3.2013
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program : 1. Otvorenie
                 2. Uctenie pamiatky zosnulého člena Karola Marušku
                 3. Kontrola uznesení
                 4. Správa o činnosti klubu za rok 2012
                 5. Správa o hospodárení klubu za rok 2012
                 6. Správa revíznej komisie za r. 2012
                 7. Správa o registrácií králikov za r. 2012
     8. Vyhodnotenie klubovej súťaže za r. 2012
     9. Rôzne
   10. Diskusia 
   11. Návrh na uznesenie
   12. Záver
1/ Schôdzu otvoril a viedol Ing Supuka Miloš, ktorý po kontrole prezenčnej listiny konštatoval, že väčšina členov je prítomná a tak Výročná členská schôdza je uznášania schopná. Zároveň predniesol návrh programu o ktorom dal hlasovať. Program bol jednohlásne schválený.
2/ Minutou ticha sme si uctili pamiatku zosnulého člena klubu Karola Marušku
3/ Kontrolu uznesení z VČS konanej 11.3. 2012 v Ružomberku vykonal tajomník klubu.
Uznesenie č. 1/2012
 
– vytvoriť novú www stránku a pravidelne ju aktualizovať – Z: p. Ján Petrík – splnené. Stránka
 
www.kchnpar.estranky.sk
 
je funkčná.
Uznesenie č.2/2012
 
- usporiadať ŠKV Hm aj v roku 2012 – Z:p. Pósa a výbor – splnené
Uznesenie č. 3/2012
 
usporiadať samostatnú klubovú výstavu rexov a národných plemien 15.-16.12.2012 v Geči  – Z: výbor klubu - splnené
Uznesenie č. 4/2012
 
pripraviť Spravodaj klubu 2011 – Z: MVDr. Supuka Peter – splnené
Uznesenie č. 5/2012
 
– usporiadať 2x schôdzu výboru a 1x členskú schôdzu v roku 2012 –
 Z: tajomník – splnené
Uznesenie č. 6/2012 – 
spracovávať hodnotenia jednotlivých plemien z CV, CVMK, EV a ŠKV – Z: poradcovia chovov – nesplnené, trvá naďalej
Uznesenie č. 7/2012 
– vypracovať Štatút klubu a Typizačné kódy – Z : výbor klubu a poradcovia chovu – nesplnené, trvá naďalej
4/ Správu o činnosti klubu za rok 2012 predniesol predsedajúci Ing Supuka. Členovia klubu sa zúčastnili všetkých vrcholových výstav konaných v roku 2012 aj keď účasť členov bola až na KŠV pomerne nízka. Národné plemená boli propagované na CVMK, CV, KŠVHm, KŠV a EV v Lipsku. Výsledky súťaží budú uvedené v Spravodaji 2012/2013.
5/ Správu o hospodárení klubu predniesol MVDr. Supuka Peter vzhľadom na skutočnosť, že pokladník klubu Štecz Alexander je momentálne dlhodobo práce neschopný. Vedením pokladnice bol dočasne poverený p. Pósa, ktorý bol jednohlasne zvolený za riadneho člena výboru klubu. Členské poplatky je potrebné uhrádzať p. Pósovi.
6/ Revíznu správu o činnosti klubu za rok 2012 predniesol predseda kontrolnej komisie  Ján Petrík, ktorý vo svojej správe poukázal na nedostatky vo finančnej disciplíne, porušovanie registračného poriadku ako aj nedostatky v zápisniciach z členských a výborových schôdzí, ktoré nie sú celkom v súlade s Rokovacím poriadkom SZCH čl. VI. A VII. Taktiež poukázal na nesplnené uznesenia ohľadom hodnotenia plemien určenými poradcami chovu a spracovania Štatútu klubu a typizačných kódov na typizáciu králikov na klubovej špeciálke.
7/ Správu o registrácií predniesol klubový registrátor p. Adamec Štefan. Správa registrátora bude uvedená v Spravodaji 2012/2013.
8/ Vyhodnotenie klubovej súťaže vykonal tajomník klubu MVDr. Supuka Peter. Ceny víťazom v jednotlivých súťažných kategóriach za klub odovzdal predseda klubu Ing. Supuka Miloš. Kompletné výsledky súťaží budú uverejnené v Spravodaji 2012/2013.
9/ V tomto bode tajomník klubu konštatoval, že eviduje prihlášky jednotlivých členov SZCH, ktorí sa chcú stať členmi Klubu chovateľov králikov národných plemien arexov. Sú to: p. Takáč, p. Britaňák, p. Rutkayová, p. Remenyseg. Pred hlasovaním sa mali členovia klubu možnosť vyjadriť k navrhovaným členom. Keďže neboli žiadne námietky hlasovalo sa spoločne za prijatie uvedených členov. Výročná členská schôdza ich jednohlásne schválila za členov klubu.
10 Diskusia bola prevážne zameraná na výstavnú činnosť a uskutočnenie klubovej špeciálky. p. Musák – je potrebné vytvoriť výstavný výbor na KŠV, p. Pósa – V. Ida zabezpečí občerstvenie na klubovej špeciálke v Geči – guláš, p. Adamec – podal informácie o možnosti usporiadať KŠV v Žiline, 1 euro za 1 klietku, zabezpečia občerstvenie na piatok a aj sobotu, zabezpečia výstavný servis, p. Benko – zaznieva kritika propagácie výstav a nedostatkov vo vyhodnocovaní klubových súťaží,  je potrebné oživiť typizáciu, p. Petrík – poukázal na možnosť spropagovať KŠV na CVMK a CV v Košiciach, urobme organizačne všetko ako má byť a keď aj vtedy s výstavou nebude spokojnosť, hľadajme iné priestory. p. Miča – je za KŠV v Žiline. MVDr. Supuka – je potrebné osloviť nových chovateľov rexov, aby sa stali členmi Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov.
p. Adamec - zostať pri klubových posudzovateľov aj pre ďalšie KŠV, pre typizáciu je potrebné spracovať jednotné typizačné  kódy. Určiť dátum na ukončenie členstva pre členov, ktorí nebudú mať uhradené členské poplatky do 30.4. v danom roku. Určiť vek na registráciu – do 3 mesiacov, v prípade vážnych osobných problémov do 4 mesiacov veku. Návrh ÚOK pre chov králikov
 
s čerstvým tetovaním je bez nároku na cenu
. Ing. Supuka – návrh zmeny názvu súťaže o najlepšieho chovateľa Hm na Memoriál Pavla Žáka. Taktiež podal návrh na konanie klubových akcií v roku 2013:- CVMK a MH Košice – 9/2013
,
 
ŠKV Hm V. Ida 9/2013, CV Nitra 11/2013,ŠKV Geča 14.-15.12.2013. Keďže v rámci diskusie boli dva návrhy na konanie klubovej špeciálky, predsedajúci dal hlasovať o jednotlivých návrhov. Najprv sa hlasovalo o návrhu na uskutočnenie KŠV v Žiline. Za bolo 9 členov. Druhý návrh bol uskutočnenie KŠV v Geči. Za bolo 12 členov. Z toho vyplýva, že najbližšia KŠV sa uskutoční v Geči.
10/ Predsedajúci preložil návrh na uznesenie z Výročnej členskej schôdze konanej 24.3.2013 v Ružomberku. Návrh uznesenia bol jednohlásne schválený. 
UZNESENIE č. 1/2013 z VČS Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov konanej 24.3.2013 v Ružomberku:
Výročná členská schôdza :
1. SCHVAĽUJE:
 
a
/– premenovať súťaž o najlepšieho chovateľa Hm-na
                                 Memoriál
 
 
Pavla  Žáka
       b/-
 
usporiadať samostatnú klubovú výstavu rexov a národných 
            plemien 14.-15.12.2013 v Geči.
      c/- 
výstavný výbor na KŠV v Geči
:  -
propagácia – Ing. Peter Ircha
                   kŕmenie, predaj zvierat, preberanie zvierat – p. Benko
                   typizácia – Ing. Adamec
                   občerstvenie – p. Pósa, p. Musák
                    katalóg – p. Adamec a MVDr. Supuka
                        
 
d/ 
p. Gabriela Pósu – za člena výboru klubu
                        
 
e/ 
uskutočnenie KŠV Hm 09/2013 vo Veľkej Ide
                         
 
f/
 
nových členov – p. Takáč, p. Britaňák, p. Rutkayová,
                             p. Remenyseg
                        
 
g/ 
ukončenie členstva v klube členom, ktorí nezaplatili členské
                             do 30.4.bežného roka
2. UKLADÁ :
 
a/ 
pripraviť Spravodaj klubu 2012/2013 a distribuovať ho
                           členom klubu
                            Z: tajomník                                                  T: 30.6.2013
                     
b/ 
usporiadať 2x schôdzu výboru a 1x členskú schôdzu v roku 2013
                            Z: predseda                            T: priebežne, VČS do 28.2.2013
         
 
c/  
vypracovať Štatút klubu a Typizačné kódy
                 
Z: výbor klubu a poradcovia chovov           T: 31.12.2013
        
 
d/ 
spracovávať hodnotenia jednotlivých plemien z CV, CVMK a ŠK
                           Z: poradcovia chovov                                  T.: 31.12.2013
                     
 
e/ 
odstrániť zistené nedostatky kontrolnou komisiou
                            Z: predseda                                                 T: ihneď
 
                                                                                     MVDr. Supuka Peter
                                                                                             tajomník klubu:
       Ružomberok  24.3.2013
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky