Zápisnica VČS 4/2013 - ..::REXKLUB::.. Klub chovateľov králikov národných plemien a rexov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zápisnica VČS 4/2013

Klubové info > Zápisnice VČS
Klub chovateľov králikov národných plemien a rexov
Zápisnica č. 4/2013
Výročná členská schôdza – Geča
15.12.2013
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program : 1. Otvorenie – ing. Miloš Supuka
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Voľba volebnej komisie
4. Schválenie spôsobu volieb
5. Kontrola uznesení
6. Správa o činnosti klubu za rok 2013
7. Správa o hospodárení klubu za rok 2013
8. Správa revíznej komisie za r. 2013
9. Správa o registrácií králikov za r. 2013
10. Vyhodnotenie klubovej súťaže za r. 2013
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
1/ Schôdzu otvoril a viedol Ing Supuka Miloš, ktorý zároveň predniesol návrh programu o ktorom dal hlasovať. Program bol jednohlásne schválený.
2/ Na základe návrhov z pléna bola schválená Návrhová a mandátová komisia v zložení:
predseda p. Forberger, členovia – p. Kasala a p. Tomko
Predseda komisie po kontrole prezenčnej listiny a účasti na schôdzi konštatoval, že väčšina členov je prítomná a tak Výročná členská schôdza je uznášania schopná
3/ Bola schválená volebná komisia v zložení: p. Benko,p.Musák,p.Mikolaj
4/ Predsedajúci v súlade so schváleným programom dal hlasovať o spôsobe priebehu volieb. Jednohlásne bolo schválené verejné hlasovanie.
5. Kontrolu uznesení z VČS konanej 2013 v Ružomberku vykonal tajomník klubu.
Uznesenia 1-5/2013
 – splnené
Uznesenie č. 6/2013
 – poslať žiadosť o delegovanie posudzovateľov, počet podľa prihlásených králikov – MVDr. Peter Supuka - splnené
Uznesenie č. 7/2013
 – zistiť záujem o nocľah a pre členov klubu v blízkosti výstaviská a rezervovať ho - splnené
Uznesenie č. 8/2013
 – zaistiť tlač katalógu s ocenením - splnené
Uznesenie č. 9/2013
 – zabezpečiť občerstvenie pre posudzovateľov a členov klubu na sobotu a nedeľu - splnené
Uznesenie č. 10/2013
 – zorganizovať výročnú schôdzu členov klubu pri ŠKV v Geči, pozvať členov klubu a pripraviť všetky záležitosti – poháre, občerstvenie - splnené
Uznesenie č. 7/2012 
– vypracovať Štatút klubu a Typizačné kódy – Z : výbor klubu a poradcovia chovu – nesplnené, trvá naďalej
6/ Správu o činnosti klubu za rok 2013 predniesol predsedajúci Ing Supuka. Členovia klubu sa zúčastnili všetkých vrcholových výstav konaných v roku 2013 aj keď účasť členov bola až na KŠV pomerne nízka. Národné plemená boli propagované na CVMK, CV a KŠV. Výsledky súťaží budú uvedené v Spravodaji 2013/2014.
7/ Správu o hospodárení klubu predniesol p. Gabriel Pósa vzhľadom na skutočnosť, že pokladník klubu Štecz Alexander je momentálne dlhodobo práce neschopný. Vedením pokladnice bol dočasne poverený p. Pósa, ktorý bol jednohlasne zvolený za riadneho člena výboru klubu. Členské poplatky je potrebné uhrádzať p. Pósovi.
8/ Revíznu správu o činnosti klubu za rok 2013 predniesol predseda kontrolnej komisie Ján Petrík, ktorý vo svojej správe poukázal na mierne nedostatky v registrácii a plnení niektorých uznesení. Taktiež poukázal na nesplnené uznesenia ohľadom hodnotenia plemien určenými poradcami chovu a typizačných kódov na typizáciu králikov na klubovej špeciálke.
9/ Správu o registrácií predniesol klubový registrátor p. Adamec Štefan. Správa registrátora bude uvedená v Spravodaji 2013/2014.
10/ Vyhodnotenie klubovej súťaže vykonal tajomník klubu MVDr. Supuka Peter. Ceny víťazom v jednotlivých súťažných kategóriach za klub odovzdal predseda klubu Ing. Supuka Miloš. Kompletné výsledky súťaží budú uverejnené v Spravodaji 2013/2014.
11/ V tomto bode tajomník klubu konštatoval, že eviduje prihlášky jednotlivých členov SZCH, ktorí sa chcú stať členmi Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov.
Sú to: ing. Krešák, P. Lacko, p. Hricišon, p. Hegedus
Čakatelia: p. Svetík, p. Šobek, MCH Novák
Pred hlasovaním sa mali členovia klubu možnosť vyjadriť k navrhovaným členom. Keďže neboli žiadne námietky hlasovalo sa spoločne za prijatie uvedených členov. Výročná členská schôdza ich jednohlásne schválila za členov a čakateľov na členstvo v klube.
12/ Diskusia bola zameraná na výstavnú činnosť a uskutočnenie klubovej špeciálky.
MVDr. Supuka – výstavný výbor pracoval veľmi dobre a preto navrhujem, aby v tom istom zložení pracoval aj pre ŠKV 2014
Ing. Supuka – podal návrh na konanie klubových akcií v roku 2014:
CVMK Vráble – 9/2014
ŠKV Hm V. Ida 9/2014
CV Nitra 11/2014
ŠKV Geča 12/2014
Keďže v rámci diskusie boli dva návrhy na konanie klubovej špeciálky, predsedajúci dal hlasovať o jednotlivých návrhov. Väčšina členov bola za konanie KŠV v Geči aj v roku 2014.
13/ Predsedajúci preložil návrh na uznesenie z Výročnej členskej schôdze konanej 15.12.2013 v Geči. Návrh uznesenia bol jednohlásne schválený.
UZNESENIE č. 3/2013 z VČS Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov konanej 15.12.2013 v Geči:
Výročná členská schôdza :
BERIE NA VEDOMIE: - kontrolu znesení vykonanú tajomníkom klubu
SCHVAĽUJE:
a/-
 usporiadať samostatnú klubovú výstavu rexov a národných plemien v Geči.
b/- 
výstavný výbor na KŠV v Geči
: -
propagácia – Ing. Peter Ircha
kŕmenie, predaj a preberanie zvierat – p. Benko
typizácia – p. Beták, p. Hučko. p. Kasala
občerstvenie – p. Pósa, p. Musák
katalóg – p. Adamec a MVDr. Supuka
c/ Výbor klubu pre roky 2014-2017
Predseda – Ing. Miloš Supuka
Čestný predseda – p. Jozef Šuster
Tajomník – MVDr. Peter Supuka
Pokladník – p. Gabriel Pósa
Registrátor – p. Štefan Adamec
Člen výboru – p. Martin Kasala
Revizor – p. Ján Petrík


d/ 
uskutočnenie KŠV Hm 09/2014 vo Veľkej Ide
e/
 nových členov: p. J. Lacko, Ing. M. Krešák, p. P. Hricišon, p. Hegedus
čakatelia na členstvo: p. Svetík, MCH Novák, p. Šobek
f/ 
ukončenie členstva v klube členom, ktorí nezaplatili členské do 30.4.
g
/ zástupca klubu na Aktíve chovateľov králikov 2014 – p. Martin Kasala, náhradník p. Tomáš Takáč
h
/ návrh Klubu chovateľov králikov národných plemien a rexov do volieb, ktoré sa budú konať počas aktívu chovateľov králikov:
na predsedu zboru posudzovateľov: Ing. Supuka Miloš a p. Adamec Štefan, Nitrianské Rudno
na členov ÚOKK: Západ – p. Sládek, p. Tomášov
Stred – ing. Supuka Miloš
Východ – MVDr. Supuka Peter, p. Petrík Ján
Za člena revíznej komisie SZCH – p. Petrík Ján
ch
/ zmena klubových súťaží:
Majster klubu - Ca, Ss rex, Hm, Stredné rexi – plnofarebné, Stredné rexi – aguti, Strakaté rexi, Malé rexi, Zdrobnené rexi
Šampión a Šampiónka klubu - Ca, Ss rex, Hm, Stredné rexi – plnofarebné, Stredné rexi – aguti, Strakaté rexi, Malé rexi, Zdrobnené rexi
i/
 zmena členského príspevku
Od roku 2014 je členský príspevok vo výške 13 euro.
3. UKLADÁ :
a/ 
pripraviť Spravodaj klubu 2013/2014 a distribuovať ho členom klubu
Z: tajomník T: 30.6.2014
b/ 
usporiadať min. 1x schôdzu výboru a 1x členskú schôdzu v roku 2014
Z: predseda T: priebežne, VČS do 31.12.2014
c/ 
vypracovať Štatút klubu a Typizačné kódy
Z: výbor klubu a poradcovia chovov T: 1.12.2014
d/ 
spracovávať hodnotenia jednotlivých plemien z CV, CVMK a ŠK
Z: poradcovia chovov T.: 31.12.2013
e/ 
odstrániť zistené nedostatky kontrolnou komisiou
Z: predseda T: ihneď


14/ Predsedajúci v závere poďakoval prítomným za účasť, poprial veľa úspechov v chove ako aj v súkromnom živote.
MVDr. Supuka Peter
tajomník klubu
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky